ITE

El Decret 67/2015, de 5 de maig, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d’Habitatges (ITE), (DOGC 6866, de 07/05/15), estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d’habitatges plurifamiliars i els unifamiliars separats menys 1,5 metres de la via publica, que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat.

Què és la ITE?

És el sistema de control de l’Administració per verificar el deure que tenen els propietaris demantenir els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu.

La ITE té quatre passos:

1. Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE): Acció d’examinar l’edifici, que duen a terme els professionals tècnics competents a qui els ha estat encarregada per la propietat de l’immoble, i que dóna lloc a l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges.

2. Informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE): document que descriu les característiques generals de l’edifici, on s’ha de fer constar el seu estat de conservació, i les possibles deficiències aparents constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns que s’indiquen en el model normalitzat d’informe, tot i que s’hi hagi d’accedir per zones d’ús privatiu, i la seva qualificació. També conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.

3. Certificat d’aptitud: document que emet l’Administració sobre la base de l’informe ITE presentat. En cap cas el certificat d’aptitud pressuposa l’adequació dels habitatges de l’edifici inspeccionat a la legalitat d’usos urbanístics ni al compliment de les condicions d’habitabilitat. El certificat d’aptitud haurà d’identificar l’Edifici, indicar el període de vigència i les condicions que s’estableixen sobre aquesta segons les disposicions del present Decret.

4. Llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges: conjunt de documents o fitxers, sigui quin sigui el seu format, que donen informació sobre les característiques de l’edifici i doten la propietat de les instruccions d’ús i manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació.

Quins edificis han de passar-la?

1. Aquest Decret és d’aplicació als edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

2. Aquest Decret no és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

Quan s’ha de passar?

1. Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’Edifici:

Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2015

Entre 1961 i 1971: Fins al 31.12.2016

A partir de 1971: L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

2. Per als edificis d’habitatges unifamiliars

Anteriors a 1900: Fins al 31 de desembre de 2016

Entre 1901 i 1930: Fins al 31 de desembre de 2017

Entre 1931 i 1950: Fins al 31 de desembre de 2018

Entre 1951 i 1960: Fins al 31 de desembre de 2019

Entre 1961 i 1975: Fins al 31 de desembre de 2020

A partir de 1975: L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

 

 

Anuncios